logo_zsr
logo_zsr
logo_zsr
logo_si
logo_Rim
kurz_AJ
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
   e-časopis
logo_zsr
logo_zsr
   Preukaz študenta ISIC
logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC
logo_itic
   Kontakty na školu
logo_itic

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC  OZNAMY


PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM
Kritéria na úspešné vykonanie skúšky v študijnom odbore:
   - 7649 M  Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Ostatné informácie pre uchádzačov o štúdium si prečítajte tu

PRE ŽIAKOV ŠKOLY a RODIČOV
Riditeľ školy udeľuje RIADITEĽSKÉ VOĽNO na deň 31.3.2017 pre všetkých žiakov školy z dôvodu konania prijímacích skúšok.

PRE ŠTUDENTOV DIAĽKOVÉHO ŠTÚDIA
Rozvrh konzultácií pre I.KPŠ na 2. polrok
Termíny skúšok pre I.KPŠ na 2. polrok

PRE ŽIAKOV ŠKOLY
Vyhodnotenie podujatí organizovaných ŽŠR v 1. polroku

PRE RODIČOV MAJITEĽOV KARIET ISIC/EURO<26
logo_itic Bola vytvorená facebook stránka:
Stredoškolský preukaz ISIC/EURO26 – preukaz pre Vaše dieťa

Nájdete tu aktuálne informácie pre držiteľov preukazov ISIC a ich rodičov.

PRE MAJITEĽOV KARIET ISIC/EURO<26
logo_itic Prečítajte si základné informácie o ISIC kartách a o spôsobe predĺženia ich platnosti
Základné informácie
Spôsob predĺženia ich platnosti
Web stránka, prostredníctvom ktorej si budú môcť žiaci objednať z domu ISIC známku - www.objednaj-preukaz.sk
Vyplň dotazník pre študentov - Poznáš svoj ISIC?
Užitočné stránky - www.isicpausal.sk

logo_itic Zapojili sme sa do projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím elektronického testovania.

PRE ABSOLVENTOV ŠKOLY
Oznamujeme absolventom školy, že z organizačných dôvodov sa stretnutia v budove školy môžu uskutočniť len v pracovných dňoch v čase od 15.00 do 19.00 hod.

          NAJNOVŠIE AKTUALITY

    chcem čítať ďalšie aktuality ...


OČARENIE MALIČKOSŤAMI
- marec 2017


    „Nad všetkými každodennými povinnosťami nášho života leží čosi vyššie,
poézia bytia, očarenie každou maličkosťou, vďačnosť za všetko čo bolo a je.“
    Ivan Štúr (detský psychológ)

    Múdrosť, láskavosť a ľudskosť v prístupe k dieťaťu – tieto hodnoty nám vždy zdôrazňoval na svojich vysokoškolských seminároch známy slovenský psychológ Prof. PhDr. Ivan Štúr, CSc. Po 20 rokoch mojej učiteľskej praxe musím s ním len súhlasiť.
    Láska je podľa neho „vzájomné obdarovávanie sa, ľudský hlas, myšlienka, dotyk ... dotvárame sa tak na človeka, pomáhame druhému k ľudskosti a on pomáha nám.“ V učiteľskom povolaní to platí na 100%. Dennodenne sa o tom presviedčam na mojich hodinách, no najmä pri mimoškolskej činnosti našich žiačok. Ich úspechy i neúspechy sú pre nás učiteľov nielen hrdosťou, radosťou, ale aj poučením, bolesťou a, samozrejme, výzvou k ďalšej práci. Koľkokrát si povieme, „už končím, nemám sily“, no o chvíľu niekto zaklope na dvere kabinetu a má záujem napísať báseň, zaspievať si na súťaži, príp. potešiť decká na praxi ... nadšený výraz v tvári mladého človeka vo vás spustí opätovne lavínu energie... a už to ide. Prečo si všednosť nepremeniť na sviatok slova, piesne, tanca. Naša škola svojím zameraním všetko toto umožňuje. Veď len v marci som mala koľko možností zažiť krásne okamihy so svojimi študentkami, kolegyňami.
    Ako prvé mi urobili radosť Barborka a Julka z III. C, ktoré sa 10.3.2017 zúčastnili výberových kôl medzinárodnej speváckej súťaže v Havíŕove – TALENT 2017. Vidieť ich odhodlanosť zaspievať čo najlepšie, uspieť v silnej konkurencii, mi dodali vieru v povolanie, ktoré robím. Naučiť študentov, aby verili vo svoje sily a uvedomili si svoju hodnotu, je asi to najťažšie. Postup do semifinále sme všetky tri považovali za nemalý úspech, nádej, že bude aj finále, vytvárala pocity eufórie. Na mojej strane, aj keď som to nedala znať , prevyšovali pocity trémy a zodpovednosti. Všetci učitelia, ktorí chodia so žiakmi na súťaže, tieto stavy poznajú dokonale. Však sú to „naše deti – naša energia, čas“. Aj keď dievčatá spievali s plným nasadením, finále nám ušlo o kúsok. Sklamanie, smútok, zmierovanie sa s tým, že nie všetko v živote príde tak, ako by sme chceli. Ticho, nevypovedané ... Ale zvládli sme to. A čo je najdôležitejšie, dievčatá plánujú zúčastniť sa aj o rok. Aká som vďačná, že sa nevzdali ... zase tá radosť.
    „Očarenie každou maličkosťou“ som mala možnosť zažiť počas praxe v Materskej škole Horné Rakovce, najmä v oddelení p. učiteliek Janky Požeskej a Janky Klimasovej. Išlo o nádhernú atmosféru na akciách, ktoré si pre deťúrence pripravili naše dievčatá z III. A (Mikuláš, Fašiangy, návšteva mestskej knižnice ) ale aj o „láskavozásadový“ prístup spomínaných pani učiteliek. Predškoláci ich doslova hltali očami i svojimi detskými dušami. Rada by som týmto príspevkom poďakovala p. učiteľkám v MŠ za ich láskavý, ale niekedy potrebný aj nekompromisný prístup k našim študentkám, za to, že im ukazujú, aká je práca učiteľa dôležitá, krásna, no zároveň ťažká. Poďakovanie patrí aj p. Nadi Feriančíkovej, ktorá nás privítala v mestskej knižnici a detičkám pútavo porozprávala o tom, ako vlastne knižky vznikajú, kto je to spisovateľ, ilustrátor. Naše študentky mohli zase čo-to odkukať z jej pekného jazykového prejavu.
    Tretím pre mňa úžasným zážitkom bolo vynášanie Moreny s III. C na Dolnej Štubni. Aj keď v MŠ Dolná Štubňa naše študentky zatiaľ nepraxujú, slovo dalo slovo a naše dievčatá v spolupráci s vyučujúcimi praxe a vyučujúcou hudobnej výchovy p. Nechalovou pripravili pre detičky pekný folklórny program. Najväčší zážitok mali deti nielen z krásnych krojov, ale aj z „hororovej“ tradície pálenia Moreny, ktorú potom dievčatá hodili z mosta do rieky Teplica. Rozlúčku so zimou zakončili krátkou tancovačkou na ľudovú nôtu v peknom prostredí teplického parku. Všetci boli spokojní, šťastní, a ja plná vďačnosti, že som opäť mohla prežiť deň, akých nebýva veľa. Verím, že dievčatá vzbudili u detí nielen zvedavosť, čo to vlastne sú tie zvyky a tradície, ale hlavne lásku k životu, k jeho krásam, premenám.
    „Prebudiť v sebe schopnosť lásky je skutočne najväčšou a najvýznamnejšou úlohou človeka.“
    I.Štúr
    PaedDr. Slávka Sudorová
01234


VÍTANIE JARI V MŠ DIVIAKY
- 22.3.2017


    Dňa 22.3.2017 sa žiačky III.B triedy spolu s Materskou školou v Diviakoch
lúčili so ZIMOU a vítali JAR - vynášali Morenu . Ich hlasy nás sprevádzali celou cestou, až kým neprišli k mostu, kde mali hodiť Murienu do vody. Hoci s menšími komplikáciami, ale nakoniec predsa len, zapálili Morenu a mohli ju hodiť do vody, aby tá Zima už konečne odišla. Avšak, toto nebol koniec. Cestou do materskej školy predviedli znovu svoj talent - spev. No a na úplný koniec si s deťmi zahrali známe ľudové hry: Zlatá brána, Červený kacheľ biela pec, Oli oli Janko....
    Myslím, že môžem za každého povedať, kto sledoval tento program, že to dievčatá naozaj veľmi dobre nacvičili. A aby som nezabudla poznamenať, veľké ďakujem patrí pani profesorke Mgr. Ľubici Tumovej. ĎAKUJEME
    Mária Kostelanská, III.B trieda
012345678


RADOSŤ A TVORIVOSŤ NAŠICH EXPERTOV
- 12.2016


    Expert geniality show je celoslovenská súťaž určená žiakom, ktorí sú v niečom
dobrí a zaslúžia si možnosť predviesť to svojmu okoliu. Súťaž spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci zvolí spomedzi piatich ponúknutých tém. Súťažné témy pre školský rok 2016/2017 boli: Do you speak English?, Dejiny, udalosti, umenie, Mozgolamy, Svetobežník a Góly, body, sekundy. Súťažiaci nemusí svoj výber tém vopred oznámiť. Môže sa rozhodnúť až počas samotnej súťaže, keď už vidí testové otázky. Za svoj výkon môže získať titul Expert alebo TOP Expert v príslušnej téme, prípadne vyhrať aj zaujímavú cenu.
    V tomto ročníku sa do súťaže zapojilo 9384 žiakov zo 435 škôl z celého Slovenska. Farby Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach hájili Milan Bukovský, Jakub Martinček z II. C, Erika Brisudová, Adriana Šeligová, Veronika Ďuriková, Renáta Čanecká z III. B, Vanesa Kavecká, Dominika Lašová, Júlia Sudorová, Zuzana Patrnčiaková z III. C a Paulína Masničáková, Miriam Bátoryová z III. D.
    Do prvej štvrtiny najlepších v tematickom rebríčku sa dostali a titul EXPERT získali Paulína Masničáková v téme Mozgolamy a Jakub Martinček v téme Svetobežník.
    Úspešným riešiteľom srdečne blahoželám. Zároveň oceňujem prácu všetkých, ktorí dokázali prekonať samých seba a prispeli k šíreniu dobrého mena našej školy.
    Mgr. Alena Kamarýtová
0


FAŠIANGY V DOMOVE DÔCHODCOV
- 15.02.2017


    ...tak sme fašiangovali...pre domov dôchodcov a sociálnych služieb v TR,
ďakujem Mgr.Ľubomíre Tumovej, dievčatám z III.A a III.D...verím, že sme potešili a urobili radosť. Niet lepšej spätnej väzby ako slzy štastia a úprimný potlesk od našich divákov...:)))
    Mgr. Katarína Marčeková
0123456789


ŠAŠO JAŠO ROZDÁVAL RADOSŤ
- 21.02.2017


    21. február bol pre deti v MŠ Horné Rakovce naozaj radostný. Prišiel ich
navštíviť šašo Jašo spolu so svojimi kamarátmi – mravčekmi, vílami, princeznami, zavítali aj „kinderko“, zdravotná sestrička či dievčatá v krásnych slovenských krojoch. Za nápaditými maskami sa skrývali študentky z III. A triedy. Od rána, keď detičky prichádzali v krásnych maskách, sa triedy zdobili balónmi, farebnými stuhami, obrázkami, škraboškami – samozrejme, na tejto kráse sa podieľali p. učiteľky MŠ, študentky i rozveselené deti. Všetko bolo pripravené na fašiangový karneval. Malé princezné, tanečníčky, lienky, ale aj Zoro, indián či hrôzostrašný lev čakali, čo za prekvapenie si pre nich šašo Jašo a jeho kamaráti pripravili. Dočkali sa, šašo dal pokyn a vtom zahrali husličky, klavír, študentky sa roztancovali, rozspievali , celá budova sa ozývala krásnymi ľudovými piesňami a povedačkami. Detské srdiečka (ale aj dospelákov – rodičov, učiteliek, školskej inšpekcie) sa naplnili radosťou, ktorú určite zažívali počas Fašiangov aj naši predkovia.
    Trochu fašiangových tradícií priniesli dievčatá z III. A do MŠ hlavne vďaka vyučujúcej z PaSA Ľubomíre Tumovej, ktorá sa venuje príprave študentiek v oblasti folklóru už dlhé roky. Jej namáhavú, ale nádhernú prácu poznajú vo všetkých škôlkach v okrese Turč. Teplice.
    Po krátkom, ale bohatom programe začala promenáda, na ktorej sa mohli predviesť všetky krásne masky. Dievčatká sa hrdo niesli ako princezné, víly, motýliky a chlapci ukazovali svoju silu v maskách najnovších rozprávkových hrdinov. Na deti čakali ešte ďalšie prekvapenia –„fašiangové disko“, hry so šašom a jeho pomocníkmi, no nelenili ani mamičky, ktoré pre všetkých pripravili chutné pohostenie. Keď už boli detské očakávania i brušká naplnené, šašo Jašo a jeho kamaráti sa s deťmi rozlúčili a „utekali“ na ďalšie hodiny do PaSA - unavené študentky, no zase o niečo bohatšie z praxe, ktorá ich má pripraviť na výkon jedného z najkrajších, no zároveň z najťažších povolaní.
    Poďakovanie patrí p. riaditeľke a učiteľkám z MŠ, rodičom, no v neposlednom rade p. Tumovej a dievčatám z III. A, za skvelú atmosféru, za kvalitný program, za to, že v detských dušiach zavládli nielen poznanie, radosť, ale aj láska k slovenským zvykom a tradíciám.
    Vedúce praxe: Hana Laurová, Slávka Sudorová
0123456


FAŠIANGY V MŠ DIVIAKY
- 16.02.2017


    Je obdobie fašiangov: obdobie masiek, spevu a tanca. Dňa 16.2. 2017 si žiačky
III.B pripravili program pre deti Materskej školy v Diviakoch. Na začiatku bol známy sprievod všetkých masiek. Dievčatá následne predviedli svoje schopnosti, ktoré neodmysliteľne patria k našim „kompetenciám“, ako napríklad spev ľudových piesní, divadlo, tanec a na záver pochovávanie basy. Po skončení pripraveného programu sa konala pravá fašiangová zábava.
    Naše dievčatá si zábavu užili a veria v to, že aj všetky deti sa vybláznili, ako sa patrí na pravej fašiangovej zábave.
    Mária Kostelanská, III. B
012345678


VIANOČNÉ OBLÁTKY – PRAX III.D v MŠ ŠKOLSKÁ - 19.12.2016


    Dňa 19.12.2016 sme my - žiačky III.D usporiadali vianočný program pre deti
v MŠ Školská.
    S deťmi sme pracovali v dvoch oddeleniach. Na začiatku deti počas Hier a hrových činností vytvárali produkty, ktoré súviseli s tematikou Vianoc. Deťom sa tieto činnosti páčili, pracovali usilovne a s radosťou. Vianočnú atmosféru dotvárali aj koledy, ktoré hrali v pozadí. V obidvoch triedach sme odprezentovali deťom tradičné vianočné zvyky a tradície, medzi ktoré patria príprava Štedrovečerného stola, ozdobovanie stromčeka a iné. Deti sa dozvedeli nové informácie o zvykoch, ktoré aj dodnes pretrvávajú v našich domácnostiach. Následne sme sa spojili do jednej triedy, kde sme deťom predviedli pečenie oblátok, ktoré mohli aj ochutnať. Oblátky im veľmi chutili, čo prejavili spokojnými úsmevmi. Nakoniec sme si s deťmi zaspievali pár vianočný piesní. Takto sme ich pripravili na blížiace sa Vianočné sviatky.
    Radka Štrbová III.D
01234567


FAŠIANNGY V MŠ ŠKOLSKÁ
- 20.02.2017


    "Fašiangy, Turice, Veľká noc príde,
kto nemá kožúška, zima mu bude."

    Tóny tejto piesne sa niesli v MŠ Školská, kde dňa 20.2.2017 žiačky III.D triedy pri príležitosti karnevalu pochovávali basu. Spevom, tancom a vinšami sa deťom snažili priblížiť tradičné fašiangovanie a pochovávanie basy. Za prípravu programu by sme sa chceli poďakovať p.p. Ľubimíre Tumovej. Pochovaním basy sa ale maškaráda neskončila. Oslavy sa len začali a deti si po prehliadke masiek mohli zatancovať a zabaviť sa rôznymi hrami. Nechýbal ani tradičný fašiangový pokrm-šišky. Na tých si deti veľmi pochutnali a na záver ich čakalo ešte jedno milé prekvapenie-cukrová vata, ktorú zaobstarala naša spolužiačka Miriam Bátoryová. Tak ako my sme odchádzali z MŠ spokojné, veríme, že i v deťoch ostanú spomienky na tento deň ešte nejaký čas.
    Kolektív III.D
0123456789101112131415161718192021222324


II.A a II.B V LITERÁRNOM A HUDOBNOM MÚZEU V B.B. - 15.02.2016


    Dňa 15. februára 2017 sa druhácke triedy presunuli vlakom z Turčianskych
Teplíc do Banskej Bystrice na spoločnú exkurziu v literárnom a hudobnom múzeu. V sprievode profesoriek pani Kluskovej, Tumovej a Nechalovej sme mali možnosť vidieť plno zaujímavých a pozoruhodných vecí a takisto sme sa dozvedeli veľa nových informácií.
    Rozdelení podľa tried sme navštívili dve oddelenia múzea. Prvé bolo hudobné múzeum, kde sme sa zoznámili s tradičnými ľudovými nástrojmi Slovenska. Niektoré však neboli vyrábané iba na Slovensku, ale aj v zahraničí, no na našom území boli taktiež používané.
    Pán sprievodca nám prezentoval rôznorodosť hudobných nástrojov, ako napríklad rohy, palice, zvonce, trúby, píšťaly, fujary, husle a mnoho ďalších. Dokonca sme spoznali aj nejaké detské hračky, ktoré vydávali rôzne, väčšinou hlasité zvuky.
    Vysvetlili sme si funkcie jednotlivých ľudových nástrojov, ba aj ich výrobu. Prezreli sme si aj množstvo hudobných ukážok, kde sme počuli tóny nástrojov, no mohli sme vidieť aj ich výrobu, ktorá je určite veľmi náročná.
    Naskytla sa nám jedinečná možnosť, kedy sme si mohli zahrať na hudobných nástrojoch z dávnej minulosti. Po miestnosti sa roznášalo veľa smiechu pri tom, ako nám z trúby nevyšiel žiaden zvuk. Hoci sa zdá, že valasi to mali s týmito nástrojmi jednoduché, no po našej skúsenosti sme usúdili, že to mali veru ťažké.
Po prestávke sme navštívili bábkarský salón, ktorý nás hneď pri vstupe zaujal svojou vizuálnou stránkou. Všade, kde sa len dalo okom nahliadnuť, sa týčili bábky rôznej veľkosti, druhu, farebnosti. Atmosféra vo vnútri na nás vplývala naozaj veľmi dobre.
    Pani sprievodkyňa nás milo privítala, pričom sa prezentovala s marionetou Gašparka. V tomto oddelení múzea nám rozprávala o pestrej histórii bábkarstva na Slovensku. Hovorila o známych bábkarských rodoch, ako bola napríklad rodina Stražanovcov či rodina Anderlovcov. Porozprávala nám aj o scénografke pani Jane Pogorielovej a jej manželovi Antonovi Dušovi. Okrem histórie sme sa dozvedeli aj niečo o výrobe bábok alebo o ich druhoch, ktoré nám zároveň predviedla.
    Po hovorenom slove sme dostali priestor na realizáciu aj my. Odfotili sme si jednotlivé bábky a takisto sme skúšali s nimi pracovať. Aj tu sa atmosféra niesla v znamení smiechu. Posledná bodka programu boli ukážky profesionálnych bábkohercov, ktorí s týmito predmetmi vytvárali naozaj vtipné scénky.
V mene druhých ročníkov sa chceme poďakovať našej škole, že nám umožnila stráviť deň v príjemnej nálade a naučiť sa niečo nové.
    Simona Kelušiaková 2.C
0123456


II.C A II.D V LITERÁRNO-HUDOBNOM MÚZEU v B.B. - 08.02.2017


    Pri prechádzke Banskou Bystricou určite nezabudnite navštíviť Literárno–hudobné
múzeum tak, ako sme ho navštívili my, žiaci II.C a II.D triedy dňa 08.02.2017.
    Mali sme možnosť nahliadnuť do histórie našich predkov. Dozvedeli sme sa o ich spôsobe života, o tom ako žili, akým remeslám sa venovali a ako sa zabávali. Tí najodvážnejší z nás si vyskúšali rolu pastiera a zahrali na ľudové dychové hudobné nástroje ako sú koncovka, fujara, trúba a 6 – dierková píšťalka.
    Táto ľudová kultúra nášho Slovenska bola veľmi zaujímavá, ale nás najviac nadchol bábkarský salón. V tomto salóne sme si mohli vyskúšať vedenie bábok, dozvedeli sme sa o počiatkoch bábkarstva na Slovensku a o výrobcoch bábok. Načerpali sme dobré námety na tvorbu našich vlastných bábok, ktoré si budeme v druhom polroku sami zhotovovať.
    Sme veľmi radi, že sme sa takejto exkurzie mohli zúčastniť a tešíme sa na ďalšie.
    Lucia Šinálová II.D trieda
012345


TRETIACI V ROZPRÁVKOVOM MRAVENISKU - 25.10.2016


    „Chlapec, ktorý sa spolu s rodinou presťahoval na okraj lesa, smúti. Je sám
a nemôže si nájsť priateľov. Mamička má alergiu na zvieratká a nechce mu kúpiť psa, po ktorom veľmi túži. Posiela chlapca do lesa. Vie, že les je plný dobrých priateľov...“ (bulletin k premiére Jiří Pauer – FERDO MRAVEC. ŠO Banská Bystrica, 2011) Chlapec sa stretáva s mravcom Ferdom, ktorému sľúbi, že ho pustí zo zápalkovej škatuľky na slobodu, ak mu dá radu, ako si nájsť priateľov...
    Akú radu dal Ferdo chlapcovi? A ako pokračoval príbeh ďalej? O tom dokážu rozprávať žiaci tretieho ročníka, ktorí v sprievode vyučujúcich kabinetu hudobnej výchovy – Mgr. Aleny Kluskovej, Mgr. Ľubomíry Tumovej a PaedDr. Ľubice Nechalovej, Ph.D., navštívili dňa 25. októbra 2016 Štátnu operu v Banskej Bystrici. Tanečná rozprávka, podľa rovnomennej knihy Ondřeje Sekoru, podľa scenára a v dramatizácii Dany Dinkovej, dokázala držať v napätí tak prítomných dospelých, starších žiakov, či najmenšie deti, ktoré boli zapojené priamo do deja. Divadelná „lúka“ bola preplnená chrobáčikmi, muškami, mravcami, nechýbali cvrček, lúčny koník, slimák, čmeliaky, či hlavné „hviezdy“ – Mravec Ferdo, krásna Lienka i Truhlík.
    Naši tretiaci mali možnosť vnímať jedinečnosť spojenia orchestrálnej hudby, divadla, tanca i výtvarného umenia, a zároveň tak obohatiť svoj bežný študentský život, aspoň nachvíľu sa zasniť a uniknúť zo sveta reality do nám už tak vzdialeného sveta rozprávky. Dieťa sa časom stane dospelým, no aj dospelý by nemal zabudnúť byť i „dieťaťom“, minimálne v školskom prostredí, zvlášť pri našich učiteľkách.
    PaedDr. Ľubica Nechalová, Ph.D.
0123


LUSKÁČIK - exkurzia do SND
- 20.12.2016


    Dňa 20.12.2016 sa uskutočnil zájazd do Bratislavy na baletné predstavenie
Luskáčik, ktorého sa zúčastnil výber žiačok z druhého, tretieho a štvrtého ročníka. V skorých ranných hodinách nás pri školskom internáte čakal autobus, ktorý nás doviezol do hlavného mesta. Po štvorhodinovej ceste sme sa cez námestie presunuli k historickej budove Slovenského národného divadla, kde sa konalo predstavenie.
    Luskáčik je detská baletná rozprávka v dvoch dejstvách a troch obrazoch (scénach) s vianočnou atmosférou – príbeh sa odohráva na Štedrý deň, kedy sa v salóne zhromaždí celá rodina aj ich priatelia a známi, aby spolu ozdobili vianočný stromček. Počas oslavy sa na scéne zrazu objaví Drosselmeier, kúzelník a zároveň krstný otec Mášenky, aby deťom priniesol darčeky. Mášenke Drosselmeier daruje Luskáčika – dreveného panáčika na lúskanie orechov, ktorý vôbec nie je pekný, no pre ňu je najkrajšou hračkou na svete. Mášenka večer spokojne zaspáva s Luskáčikom v náručí, no o polnoci sa do jej izby prikradnú myši a Mášenka sa náhle ocitá uprostred vojny perníkových vojakov na čele s Luskáčikom a myší vedených Myším kráľom. Luskáčik Myšieho kráľa nakoniec poráža a Myši ustupujú. Mášenka s Luskáčikom sa ocitajú v borovicovom lese, z Mášenky je zrazu veľká Máša a Luskáčik sa premení na krásneho Princa a okolo nich tancujú snehové vločky. V druhom dejstve Mášenka s Luskáčikom putujú po Cukrovej krajine a na počesť hlavnej hrdinky je usporiadaná oslava sladkostí z celého sveta – zatancuje jej španielska čokoláda, orientálna káva, čínsky čaj i ruské cukrovinky. Valčík kvetov predvedú i ružové púčiky a Máša tancuje s Princom. Mášenka sa nakoniec prebúdza v salóne spolu s dreveným panáčikom-Luskáčikom. Celé jej dobrodružstvo bol len sen… Čarovnú atmosféru predstavenia dotvorila aj architektúra a prostredie starého SND.
    Po skončení predstavenia sme mali možnosť prezrieť si vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí. Po prezretí námestia sme opäť nasadli do autobusu a do Turčianskych Teplíc.
    Za tento krásny výlet a kultúrny zážitok ďakujeme našim pani profesorkám Alenke Kluskovej a Ľubke Nechalovej.
    Veronika Oboňová, Jana Furindová, Eva Tomčíková. 2.A
0


SLOVANSKÉ BOHYNE Z PEDAGOGICKEJ AKADÉMIE - január 2017


    "Do Galérie M. Galandu v Turčianskych Tepliciach prišli na výstavu obrazov
Kračúnove bohyne skutočné slovanské bohyne z Pedagogickej akadémie. Ďakujem za veľa inšpirácie a príjemné chvíle." Tak tieto slová patria známemu slovenskému výtvarnému a knižnemu tvorcovi, ilustrátorovi detských kníh Jánovi Nehoslavovi Vrabcovi. Pekné, zmysluplné i milé stretnutie s týmto zaujímavým človekom zorganizoval kurátor Galérie Mikuláša Galandu, M. Bartoš, pre triedu III. C. Naozaj krásny záver týždňa - beseda, na ktorej sa žiačky niečo dozvedeli nielen o význame detskej ilustrácie, ale hlavne o dôležitosti žiť podľa určitých hodnôt, ako sú krása, dobro, pravda a o tom, aké potrebné je mať v súčasnom svete pozitívny prístup k životu. Výstava J. Vrabca v GMG spríjemňovala Tepličanom a návšteníkom Mesta vianočné sviatky, pripomenula, že aj Slovania, ešte pre kresťanstvom, mali svoje bohyne, božstvá, prostredníctvom ktorých vyjadrovali lásku k človeku, k hodnotám, ako sú rodina, práca, jednoducho snažili sa uchopiť lásku k životu.
    Slávka Sudorová,PaSA
0


V RÍŠI FILMOV
- 30.01.2017


    ŽŠR rada si pre študentov PaSA pripravila podnetné podujatie s názvom „V ríši,
filmov“, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 30.01.2017 cez 3., 4. a 5. vyučovaciu hodinu. Celé sa to však začalo minulý školský rok, kedy žiacka školská rada na konci roka pripravovala plán podujatí na ďalší školský rok. Práve vtedy sa zrodila myšlienka i názov podujatia, obsah ktorého bol rozpracovaný do detailov na prvom tohoročnom povianočnom zasadnutí. Následne na to v piatok 13. januára 2017 prišli predsedovia všetkých tried školy cez veľkú prestávku vylosovať jeden zo 16 filmov pre svoju triedu. Ponuka bola žánrovo rôznorodá od animovaných rozprávok akými sú Hore, Ľadové kráľovstvo, Asterix a Obelix, Shrek cez hrané rozprávky a filmy ako napríklad Dívka na košťeti, Harry Potter, Piráti z Karibiku, Winnetou, Hobbit až po horor a science-fiction Kruh, Avengers a Avatar. Úlohou každej triedy bolo vytvoriť plagát k vylosovanému filmu, naštudovať si informácie k jeho natáčaniu, vyrobiť si kostýmy, vybrať a zahrať scénku z filmu.
    Keď nastal očakávaný deň, na škole to vyzeralo ako v hollywoodskych štúdiách, kde sa nakrúcajú filmy od výmyslu sveta. Študenti sa postavili výzve zodpovedne, súperili medzi sebou o čo najlepšie spracovanie svojho filmu, boli kreatívni, energickí a plní odhodlania biť sa o výhru, čo vôbec neuľahčilo hodnotenie porote, v zostave ktorej bola žiacka školská rada, panie zástupkyne Badínová a Hanková a pani Frívaldská zastupujúca našu koordinátorku.
    Každá časť - scénka z filmu, plagát, kostýmy a informácie o natáčaní vybraného filmu, sa hodnotila osobitne. Podľa spočítaných bodov a celkového dojmu vyhrala trieda II.B s filmom Slunce, seno, jahody. Na druhom mieste sa umiestnila II.A so spracovaním filmu Avatar a na treťom mieste sa umiestnila I.A so svojou adaptáciou filmu Winnetou. Srdečne gratulujeme výhercom, ktorí sa skvele popasovali s touto výzvou, no treba pochváliť aj ostatných zúčastnených, či už za skvelé kostýmy, vytvorenie plagátov, alebo predvedenie scénok. Naša vďaka však patrí absolútne všetkým za dobrú náladu a navodenie skvelej atmosféry počas celého dňa.
    Medialistka Soňa Tomašáková

Pozrite si video

01234567891011121314151617181920212223242526272829303132


KRÁSA SLOVA NA HROMNICE
- 02.02.2017


    „Na Hromnice o hodinu více“, dňa 2.februára 2017 však na našej škole
jednoznačne platila „pranostika“ : Na Hromnice o krásu slova více. Práve v tento deň sa v našej škole konali recitačné súťaže: VANSOVEJ LOMNIČKA, ŠTÚROV PAMÄTNÍK A HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ktorých sa zúčastnilo 43 študentiek z 1. – 3. ročníkov. Odborná porota , ktorú tvorili vyučujúce slovenského jazyka a literatúry a vzácny hosť Anna Dubovcová (zástupkyňa Únie žien Slovenska, Matice slovenskej, víťazka mnohých celoslovenských recitačných súťaží), mala čo robiť, aby po pekných a vyrovnaných výkonoch recitátoriek rozhodla, ktoré našu školu budú reprezentovať v krajských a celoslovenských kolách uvedených súťaží.

    Porota rozhodla nasledovne:

    VANSOVEJ LOMNIČKA – súťaž v prednese žien od 18 rokov
    Poézia:
        1.miesto: Vanessa Kavecká, III. C, postup do krajského kola,
                         Miriam Bátoryová, III. D, postup do krajského kola,
        2. miesto: Terézia Kohútová, III. B,
        3. miesto: Adriana Buzáková, II. B.
        Čestné uznanie: Diana Komendáková a Miriam Forgáčová z I. A
     Próza:
        1. miesto: Veronika Miklášová, III.C, postup do krajského kola,
        2. miesto: Denisa Koštialiková, I.A,
        3. miesto: Alexandra Plutinská, I.D.
        Čestné uznanie: Daniela Čerňanská z I.C


    ŠTÚROV PAMÄTNÍK – prednes poézie a prózy pre deti a mládež s postupom do celoslovenskej súťaže v Leviciach „Smelý zajko“
    Poézia:
        1. miesto: Mária Halusková, III.D,
        2. miesto: Adriána Buzáková, II.B,
        3. miesto: Alojzia Oravcová, III.B.
        Čestné uznanie: Jana Chovančáková z II.D.
    Próza:
        1. miesto: Eva Gašpieriková, II.C,
        2. miesto: Barbora Chrastinová, III.A,
        3. miesto: Eva Ondríková, II.D.


    HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – prednes poézie a prózy pre dospelých
    Poézia:
        1. miesto: Vanessa Kavecká, III.C, postup do krajského kola
        2. miesto: Barbora Kopecká, III.C,
        3. miesto: Miriam Forgáčová, I.A.
    Próza:
        1. miesto: Denisa Koštialiková, I.A, postup do krajského kola,
        2. miesto: Zuzana Šmátralová, III.A,
        3. miesto: Daniela Čerňanská, I.C.

    Knižné odmeny sponzorsky venovali Únia žien Slovenska, Matica slovenská, Mgr. Anna Dubovcová a PaedDr. Slávka Sudorová. Za veľmi pekné diplomy ďakujeme kolegyni Ing. Gabriele Rafajovej.
    Všetkým účinkujúcim dievčatám ďakujeme za umelecký zážitok, za krásne strávené dopoludnie a víťazkám srdečne blahoželáme!
    Kabinet SJL, PaSA
0

chcem čítať ďalšie aktuality ...

       PLÁNOVANÉ AKCIE

MAREC 2017
10.03.- TALENT 2017 V HAVÍŘOVE
  spevácka súťaž
14.03.- EČ a PFIČ MS zo SJL
15.03.- EČ a PFIČ MS z CUJ
20.03.- Matematický klokan
22.03.- Exkurzia – Národná knižnica v MT
- 4. roč.
23.03.- RADA ŠKOLY
28.03.- DEŇ UČITEĽOV
28.03.- PROJEKT ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
30.03.- HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
- VAJANSKÉHO MARTIN
- regionálne kolo v MT
31.03.- PRIJÍMACIE SKÚŠKY
priebežne- FLORBALOVÝ TURNAJ

FEBRUÁR 2017
01.02.- OLYMPIÁDA SJL
- krajské kolo, Žilina
02.02.- Majstrovstvá žiakov SŠ
  v zjazdovom lyžovaní
- Jasenská dolina
02.02.- HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
- VANSOVEJ LOMNIČKA
- ŠTÚROV PAMÄTNÍK
- recitačné súťaže
- výber žiakov 1.-3. roč.
02.02.- Divadlo pre deti ŠKD
- IV.A
03.02.- POLROČNÉ PRÁZDNINY
06.-10.02.- LYŽIARSKY KURZ
- I.A,C,D
06.02.- Divadlo pre deti ŠKD a MŠ
- IV.B,D
08.02.- OLYMPIÁDA ĽP
- Žilina
08.02.- Exkurzia – Literárno-hudobné
   múzeum B.B.
- II.C,D
09.02.- Exkurzia – Salvador Dalí
- IV.C,D
13.-17.02.- LYŽIARSKY KURZ
- I.B, II.C
14.02.- GENERÁLNA SKÚŠKA E-MATURITY
  2017 ZO SJL
- výber 4.ročník
15.02.- Program v DSS - Fašiangy
- I.B, II.C
15.02.- OLYMPIÁDA v ANJ
- krajské kolo, Čadca
15.02.- Exkurzia – Literárno-hudobné
  múzeum B.B.
- II.A,B
16.02.- MATEMATICKÝ VIACBOJ
- 1. ročník
16.02.- Divadelný program – detská
  onkológia Martin
- výber III.A
21.02.- Kurz finančnej gramotnosti
  v spolupráci s OTP
  Téma:Finančné rozhodnutia
- II.C, 3.-7.hod.
23.02.- Beseda:„Nebuď ďalšou obeťou“
   v spolupráci s OZ
  Téma: Násilie páchané na ženách
- III. A,B,C,D
23.02.- Fašiangový program
  pre Mesto T. T.
- II.D
priebežne- Exkurzia – Salvador Dalí
- IV.A,B
27.02.-03.03- JARNÉ PRÁZDNINY

JANUÁR 2017
30.01.- PEDAGOGICKÁ RADA
  hodnotenie a klasifikácia žiakov
  1. polrok
- 13.00 hod.
30.01.- V ríši filmov
  projekt ŽŠR
- 3.,4. a 5. hod., 1.-4. roč.

DECEMBER 2016
01.12.- CELOSLOVENSKÁ VEDOMOSTNÁ
  SÚŤAŽ EXPERT
- výber žiakov 1.-4.roč.
03.12.- Mikuláš Trebostovo
- trieda III.A
06.12.- OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU
  ŠKOLSKÉ KOLO
- výber ž.2.-4. roč.,8.00 hod.
07.12.- Exkurzia - Osvienčim
- II.C,II.D
08.12.- Beseda s utečencami zo Sýrie
- IV.A, IV.B, 16.00 hod.-ŠI
09.12.- Maratón písania listov
  Napíš list. Zmeň život
- počas prestávok, II.C
09.12.- Mikuláš – Hotel Rezident T. T.
13.12.- Záverečný workshop k projektu
  Fair Play v spolupráci s AI
– 5. VH, II.C
14.12.- Exkurzia - Osvienčim
- II.A,II.B
20.12.- Divadelné predstavenie - Bratislava
- II.A,II.B
22.12.- VIANOČNÝ PROGRAM
- VIANOČNÉ TRHY
- VIANOČNÝ PUNČ
- VIANOČNÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
- TVORIVÉ DIELNE S TEMATIKOU
  VIANOC
priebežne- Príprava programov k Mikulášu
  a Vianociam pre deti
  cvičných zariadení
- 3. a 4.roč.

NOVEMBER 2016
02.11.- Finančná gramotnosť hrou
- 9.45-12.30, IV.C
03.11.- SPEVÁCKA SÚŤAŽ
  KRÁSA ŽIVOTA
- výber žiakov
07.11.- Interaktívny koncrt
  "Generácia XYZ"
- 13.00 hod., 1.-4.roč.
09.11.- Študentská kvapka krvi
- výber 3.-4.roč.
07.11.- E BOBOR
  súťaž v počít. zručnostiach
- výber 1.-2. roč.
11.11.- DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
- od 13.30 hod.
12.11.- RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
- od 9.00 hod.
15.11.- Projektový deň so živou
  knižnicou - projekt Fair Play
- 10.50-14.15 hod., II.C
16.11.- VOĽBY DO ŽSR
- 8.00-10.50 hod., 1.-4.roč.
16.11.- IMATRIKULÁCIE 1.roč.
- 11.50-14.15 hod., 1.-4.roč.
23.11.- Exkurzia Po stopách Komenského
- IV.A, IV.D
24.11.- OLYMPIÁDA ZO SJL
- 8.00-12.30 hod., výber 1.-4.roč.
28.11.- PEDAGOGICKÁ RADA
  hodnotenie a klasifikácia žiakov
  1. štvrťrok
priebežne- Červené stužky
priebežne- Nástrahy cestovania do zahraničia
- obchodovanie s ľuďmi
- 4.roč.
priebežne- Medzinár. Deň knižníc
priebežne- Ročníkový volejbal. turnaj

OKTÓBER 2016
03.10.- Divadelné predstavenie v Žiline
- 3.-4.roč.
04.10.- CEZPOĽNÝ BEH – KRAJSKÉ
  KOLO L. MIKULÁŠ
- výber žiakov
05.10.- Workschop k projektu "O migrácii
  bez predsudkov"
- 14.00 hod.
06.10.- Dni nezábudiek – celoslovenská
  zbierka
10.-12.10.- KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA
  A ZDRAVIA
- III.B,C
10.-14.10- TÝŽDENNÝ INTENZÍVNY KURZ
  KONVERZAČNEJ JANGLIČTINY
  S BRITSKÝM LEKTOROM
- výber ž. 3.-4. roč.
12.10.- Úvodné stretnutie k súťaži
  "Roadshow 2016"
- výber žiakov 3.roč., 6.a 7.VH
17.-21.10- TÝŽDENNÝ INTENZÍVNY KURZ
  KONVERZAČNEJ JANGLIČTINY
  S BRITSKÝM LEKTOROM
- výber ž. 3.-4. roč.
17.-19.10.- KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA
  A ZDRAVIA
- III.A,D
18.10- SÁROVA BYSTRICA
  MODERÁTORSKÁ SÚŤAŽ V MT
- výber ž. 1.-4.roč.
20.10.- Ľudské práva a činnosť Amnesty
  International. Úvodné stretnutie
  k projektu "Fair Play"
- II.C, 6.a 7.VH
24.10.- Literárna beseda – M. Bartoš,
  O. Nagaj
- IV.B,C, 4.a 5.VH
24.10.- Protidrogové predstavenie
   "Hniezdo padlých anjelov"
- KD, 13.00hod.
25.10.- Muzikál Ferdo Mravec
  Galéria Dominika Skuteckého
- B.Bystrica, 3.roč.
priebežne- DEŇ BEHU PRE VŠETKÝCH
- kúpeľný park
28-31.10- JESENNÉ PRÁZDNINY

SEPTEMBER 2016
05.09.- Otvorenie školského roka
06.09.- Triednické práce
07.09.- Beseda – Trestno-právna
  zodpovednosť
- 1. roč., 8:50-10:30 hod.
08.09.- ÚSTNA MATURITNÁ SKÚŠKA
  v mimoriadnom skúšobnom období
15.09.- ŠTÁTNY SVIATOK
16.09.- RIADITEĽSKÉ VOĽNO
21.09.- Beseda – Drogová závislosť
- 1. roč., 8:50-10:30 hod.
23.09.- Biela pastelka
- výber žiakov 2. roč.                                                                       
                     NAŠA ŠKOLA
         oslávila 145. výročie založenia


SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA
7.12.2015


    Dňa 7.12.2015 nastal na našej škole slávnostný deň, kedy sme oslávili 145. výročie založenia našj školy. Žiaci školy pod vedením svojich učiteľov pripravili slávnostnú akadémiu, na ktorej sme privítali mnoho vzácnych hostí.
012345678910111213141516171819202122232425262728293031                                   
                     FS a ĽH PRAMEŇ
                KO MUSICA VETUSTA
         oslávila 15. výročie založenia

Pramen


MusiacaVetustaHistória FS a ĽH Prameň a KO Musica Vetusta
Abecedný zoznam členov FS Prameň
Abecedný zoznam členov KO Musica Vetusta

               CD KRÁSA Z PRAMEŇA
CDPramen CD
Nahrávanie CD Krása z Prameňa - spomienky

CD
                                                                           ŽIVOT NA ŠKOLE OČAMI KAMERY

HNN PMS_15


1.maj Rozlucka_15


1.maj Modry gombik


Europa Pramen_CD


Zabaky V_risi_filmov


     PREDVIANOČNÝ ČAS NA ŠKOLE

Mikulas Vianoce_15


Vianoce_15 Vianoce_15Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice