logo_zsr
logo_zsr
logo_zsr
logo_si    informácie
   aktuality
logo_Rim
kurz_AJ
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
   e-časopis
logo_zsr
logo_zsr
   Preukaz študenta ISIC
logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC
logo_itic
   Kontakty na školu
logo_itic

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC  OZNAMY


PRE ŽIAKOV ŠKOLY
Vyplň dotazník - SMEROVANIE A BUDÚCNOSŤ EURÓPY

PRE ŽIAKOV ŠKOLY
Informácie pre záujemcov o týždenný kurz konverzačnej angličtiny v šk. roku 2016/2017 prečítajte tu

PRE MAJITEĽOV KARIET ISIC/EURO<26
logo_itic Prečítajte si základné informácie o ISIC kartách a o spôsobe predĺženia ich platnosti
Základné informácie
Spôsob predĺženia ich platnosti
Web stránka, prostredníctvom ktorej si budú môcť žiaci objednať z domu ISIC známku - www.objednaj-preukaz.sk

logo_itic Zapojili sme sa do projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím elektronického testovania. Vybraní maturanti dňa 17. marca 2015 vykonali Externú časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka elektronickou formou.
Pozri si výsledky EČ MS na stránke E-test

PRE ABSOLVENTOV ŠKOLY
Oznamujeme absolventom školy, že z organizačných dôvodov sa stretnutia v budove školy môžu uskutočniť len v pracovných dňoch v čase od 15.00 do 19.00 hod.

          NAJNOVŠIE AKTUALITY

    chcem čítať ďalšie aktuality ...


PEDAGOGICKÉ HRY 2016
14. - 16.6.2016


    V dňoch 14.-16.6.2016 sa na Pedagogickej a sociálnej akadémii
v Leviciach uskutočnili Pedagogické hry 2016, ktorých sa okrem našej školy zúčastnilo ešte 6 ďalších pedagogických škôl z celého Slovenska.
    Našu výpravu tvorilo 16 žiačok s dvomi vedúcimi - PaedDr. Svetozár Thomka a Mgr. Miroslav Lettrich.
    Žiačky súťažili v atletike, volejbale, stolnom tenise, badmintone a plávaní.
    Najúspešnejším športom bol badminton - 1. miesto vybojovali žiačky Adriana Michalicová I.B a Júlia Littvová III.D.
    V atletike sme skončili na 2. mieste - najviac bodov získali Paulína Mojtová II.D (vrh guľou - 2. miesto), Natália Víťazková II.D (beh na 800 m - 2. miesto), Vanesa Kavecká II.C (skok do výšky - 2. miesto), Eva triebelová II.C (šprint na 60 m - 4. miesto), Veronika Vojtasová III.D (skok do diaľky - 4. miesto)
    Volejbalové družstvo (Martina Stupková III.D, Alexandra Poloncová III.C, Dominika Ončáková IV.A, Natália Potocká III.B, Rebeka Cengelová I.A, Barbora Albertová II.D, Barbora Bystričanová II.D) - 4. miesto
    Stolný tenis - 5. miesto (Dominika Kostrošová III.D, Paulína Mojtová II.D)
    Plávanie - 6. miesto (Andrea Obuchová II.A)
    Všetky dievčatá sa zaslúžia pochvalu za odvedené výkony a reprezentáciu školy. Pedagogické hry 2017 sa uskutočnia v Lučenci, čo môže byť motivácia pre ostatné dievčatá, aby prežili na záver školského roka krásne a nezabudnuteľné zážitky prostredníctvom športových súťaží.
    Mgr. Miroslav Lettrich
0123456789101112131415161718192021222324252627


VÝSTAVA UČEBNÝCH POMÔCOK


    Svoju kreativitu a nadanie môžu žiaci našej školy naplno prejaviť aj v odbornom predmete metodika rozvíjania
matematických predstáv a vo voliteľnom odbornom predmete matematické hry a tvorivosť škôlkára. Spoločným menovateľom obidvoch predmetov je práca so zásobníkmi hier, riekaniek, svojpomocne vyhotovenými učebnými pomôckami, metodickou a odbornou literatúrou.
    Každoročne prezentujem vlastnú prácu žiakov prostredníctvom výstavy učebných pomôcok. Budúce učiteľky – žiačky 2. a 3. ročníka, ale i poslucháči pomaturitného štúdia nám na chvíľu sprostredkovali krajinu, v ktorej dominantnú úlohu hrala „pani matematika“. Priviezol nás do nej vláčik – Geometráčik. Svetom čísel, počtových úkonov, nás sprevádzal usmiaty šašo, ktorého šaty mali zvláštne čaro – aplikáciu pripomínajúcu, že naozaj patrí do Mestečka geometrických tvarov. Rozprávkové zvieratká zablúdili v ríši plnej kľukatých ciest a museli sa „vykúpiť“ správnym riešením labyrintu či hádanky. Zaujali aj matematické pexesá a „matematická škôlka“.
    Snaha žiakov sa cení a tvorivé úlohy sú užitočné nielen preto, že ich realizácia vyžaduje zapájanie viacerých sfér, ale aj preto, že prezradia o žiakovi viac, než iba súhrn nadobudnutých vedomostí.
    Mgr. Alena Kamarýtová, PaSA
012345678910111213141516


MATEMATICKÝ KLOKAN


    Matematický klokan je najväčšia medzinárodná žiacka súťaž na svete. Na Slovensku sa do nej môžu zapojiť všetci –
od prváčikov na základnej škole až po maturantov na všetkých typoch stredných škôl.
    Súťaž má niekoľkoročnú tradíciu, súťažné testy obsahujú zaujímavé, neučebnicové úlohy. Núti žiakov čítať s porozumením a viac premýšľať nad úlohami. Dokonca si ju chcú vyskúšať aj žiaci nie veľmi nadaní na matematiku. Klokanovské úlohy sú rôznorodé, oceňujem ich kvalitu aj celkovú organizáciu a spoluprácu s neziskovou organizáciou Talentída (organizátorom súťaže). Pre žiakov je to navyše možnosť tréningu na tzv. „ostré“ testy, ktoré ich počas školskej dochádzky čakajú. Klokan je pre žiakov príťažlivý najmä tým, že môžu vyhrať zaujímavé ceny, dokonca aj tablet, umožňuje im porovnať si svoje vedomosti z matematiky s rovesníkmi z iných škôl. Súťaž motivuje žiakov v prekonávaní samých seba, pretože to nie je len o matematike. Na vyučovacích hodinách tieto typy úloh napomáhajú logickému mysleniu.
    Najlepšieho matematika sme hľadali aj v našej škole – Pedagogickej a sociálnej akadémii v Turčianskych Tepliciach. Spomedzi 76 súťažiacich sa to podarilo Charlotte Silvii Démuthovej (I. B), ktorá bola nielen úspešnou riešiteľkou, ale zároveň získala aj titul školský šampión tzn., že dosiahla najlepší percentil zo všetkých súťažiacich našej školy. V jej šľapajách pokračovali a úspešnými riešiteľkami boli žiačky Nikola Čunderlíková (I. B), Terézia Kohútová (II. B), Júlia Sudorová (II. C), Mária Halusková (II. D), Veronika Klemanová (IV. A) a Petra Baranová (IV. A).
    Mgr. Alena Kamarýtová


POČÍTAJ, HĽADAJ A SPÁJAJ
25.5.2016


    Dňa 25.05.2016 sa uskutočnila matematická súťaž s názvom Počítaj,
hľadaj a spájaj. Súťaže sa zúčastnili triedne kolektívy prvého a druhého ročníka študijného odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Organizátorom súťaže bola vyučujúca matematiky Mgr. Alena Kamarýtová.
    Žiaci riešili dve zaujímavé úlohy, jednu zábavnú úlohu a dve úlohy na pamäťové počítanie a postreh.
    Výsledky súťaže:
        1. miesto: kolektív triedy I.C
        2. miesto: kolektív triedy I.A
        3. miesto: kolektív triedy II.C

    K dosiahnutým výsledkom zúčastneným kolektívom srdečne blahoželám.
    Mgr. A. Kamarýtová


VYHODNOTENIE SÚŤAŽE SOČ


    Tento školský rok 2015/2016 sa uskutočnil v poradí už 38. ročník súťaže Stredoškolská odborná činnosť, ktorá je
dobrovoľnou záujmovou činnosťou talentovaných stredoškolákov v riešení odborných problémov v 17 vedných odboroch. Súťaž prebehla v 4 kolách (školské, okresné, krajské, celoslovenské) formou súťažných prehliadok.
    Za našu školu postúpila do okresného kola, ktoré sa konalo v priestoroch Strednej priemyselnej školy v Martine dňa 18.3.2016, Denisa Murčeková z III.B triedy s prácou s názvom Ľudový kroj. Obhajoba a prezentácia práce získala, po posúdení odbornou porotou, 40 bodov a umiestnila sa na 1. mieste v rámci súťažného odboru č. 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba a práca tak postúpila do krajského kola.
    Na krajskom kole dňa 5.4.2016 v Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste obsadila naša žiačka Denisa Murčeková 6. miesto z celkového počtu súťažiacich 10 v odbore č. 16. Toto umiestnenie však nestačilo na ďalší postup do celoslovenského kola. I napriek tomu je dosiahnutý výsledok úspechom a svedectvom zodpovednej a svedomitej práce nielen žiačky, ale aj konzultantky Mgr. Ľubomíry Tumovej.
    Mgr. Tomáš Urík, školský koordinátor SOČ

Výsledková listina okresného kola SOČ

0123


SÚŤAŽ V TVORBE NA PC
25.5.2016


    Dňa 25.5.2016 sa konala celoškolská súťaž v tvorbe na PC. Súťaže sa zúčastnilo
22 žiačok 1. a 2. ročníka. Súťažiaci si merali sily v získaných zručnostiach v dvoch kategóriach:
1. kategória: tvorba obrázka vo vektorovom grafickom editore
    - žiaci mali za úlohu nakresliť obrázok podľa vlastného návrhu
    - hodnotila sa náročnosť obrázka a použité techniky pri jeho zhotovení
2. kategória: tvorba prezentácie
    - žiaci mali za úlohu vytvoriť prezentáciu na tému: Animovaná rozprávka
    - žiaci si mohli pripraviť hovorené slovo a potrebné obrázky doma

Výsledky sú nasledovné:
KATEGÓRIA 1: KRESLENIE VO VEKTOROVOM GRAFICKOM EDITORE
    1. miesto: MIKLÁŠOVÁ Veronika II.C
    2. miesto: SUDOROVÁ Júlia II.C
    3. miesto: VOJTUŠOVÁ Lenka II.C
    Čestné uznanie: ORAVCOVÁ Alojzia II.B, KOSTELANSKÁ Mária II.B


KATEGÓRIA 2: TVORBA PREZENTÁCIE NA TÉMU: ANIMOVANÁ ROZPRÁVKA
    1. miesto: OBOŇOVÁ Veronika I.A
    2. miesto: MASNIČÁKOVÁ Pavlína II.D
    3. miesto: JAROMBEKOVÁ BARBORA I.A

    Všetkým súťažiacim ďakujem za účasť a víťazom blahoželám.
    Ing Gabriela Rafajová
0123456789101112131415


AJ TOTO BOLA MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA - máj 2016
01234567891011121314151617181920212223242526


RODOVÁ ROVNOSŤ A ŽENSKÉ HISTORICKÉ VZORY - 12.4.2016


    Dňa 12.apríla 2016 sme sa zúčastnili besedy spojenej s workschopom v rámci
projektu, ktorý vychádzal z dokumentárneho cyklu „PRVÁ“. Diskusia a workschop boli zamerané na problematiku rodovej rovnosti a ženských historických vzorov. Diskutovali sme s Mgr. Adrianou Mesochoritisovou, zástupkyňou OZ Možnosť voľby z Bratislavy.
    V prvej časti nášho stretnutia sme si pozreli film o prvej feministke Hane Gregorovej, manželke spisovateľa J.G.Tajovského. Bola prvou ženou, ktorá v slovenskej spoločnosti prelomu 19. a 20.storočia pomenúvala pokorujúcu situáciu žien a podnikala kroky vedúce k ich emancipácii. Žila v dobe, kedy sa úloha matky a manželky stavala do protikladu so samostatnosťou, nezávislosťou a vzdelaním. Bolo zaujímavé sledovať, ako sa vyvíjali práva žien. Nové informácie nás podnietili zamyslieť sa nad právami žien a procesom emancipácie v dejinách.
    V druhej časti stretnutia sme diskutovali o tomto filme a robili sme projekty o príčinách a dôsledkoch vylučovania žien z verejného diania v minulosti a niekde aj v súčasnosti, rozoberali sme feminizmus – príčiny, dôsledky. Feminizmus nie je snaha nadradiť ženy nad mužmi, ale je to snaha zrovnoprávniť ženy na úroveň mužov. Diskutovali sme o tom, prečo sú ženy tak často zneviditeľňované a aké to má príčiny a dôsledky. Hľadali sme súvis s témou ľudských práv žien a rodovej rovnosti. Sme radi, že sme boli súčasťou tejto diskusie a dúfame, že nebola posledná.
    Nemcová 2.B
012345678


ŽUPNÁ KALOKAGATIA 2016
26.5.2016


    Netradičným spôsobom sa rozhodli rozlúčiť so strednou školou dievčatá
4. ročníka, keď sa 26. mája 2016 zúčastnili regionálneho kola stredných škôl Župná kalokagatia 2016. Dievčatá štartovali v kategórii zmiešaných družstiev. Preteky sa uskutočnili v priestoroch chaty "Storočnice" Martin-Jedľoviny.
    Na trati dlhej 3 km bolo 6 stanovíšť, na ktorých dievčatá preukázali celkovú telestnú zdatnosť, praktické zručnosti, ale tiež teoretické vedomosti (na jednomm statnovišti komunikovali v AJ).
1. stanovište: streľba zo vzduchovky, otázky z protipožiarnej a civilnej obrany
2. stanovište: topografia - čítanie mapy, určovanie azimutu, otázky z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prevencie drogových závislosti
3. stanovište: zdravotnícka príprava - praktické ukážky (resuscitácia), otázky z histórie, geografie a ekonomiky
4. stanovište: prechod po vodorovnom lane, otázky zo športu, štát a právo
5. stanovište: improvizované prostiedky individuálnej ochrany, evakuácia (batožina)
6. stanovište: hod granátom na cieľ, otázky z trestoprávnej zodpovednosti, dopravná výchova

    O konečnom poradí rozhodol dosiahnutý čas a prirátané trestné sekundy za nesplnenie úlohy.
    Dievčatá v zložení Petra Baranová IV.A, Dominika Ončáková IV.A, Jana Frkáňová IV.A, Patrícia Hrobáriková IV.B s náhradníčkami Simońou Mikulovou IV.A a Luciou Hewovou IV.A dosiahli druhý najlepší bežecký čas a len trestné sekundy ich odsunuli na nepostupové 3. miesto. Napriek tomu je tento výsledok veľmi dobrý a my im ďakujeme za reprezentáciu školy a mesta. Úspešná maturita nech je pre nich vstupnou bránou do sveta dospelosti a k splneniu svojich cieľov a túžob.
    vedúci družstva: Mgr. Miroslav Lettrich

0


UNICEF
17. - 19.5.2016


Ako každý rok, aj tento sa naša škola zapojila do dobrovoľníckej zbierky
UNICEF. Mnohí z vás sa možno pýtate, čo to Unicef vlastne je. Je to celosvetová organizácia, ktorej hlavnou úlohou je pomôcť deťom v menej rozvinutých krajinách, odkázaných na pomoc druhých. Tento rok bola zbierka určená pre deti, ktoré trpia hladom a podvýživou v Mauretánii. U nás zbierka prebiehala od 17.05 do 19.05.2016. Počas týchto troch dní sa členovia Žiackej školskej rady vybrali do miestnych škôl a následne do ulíc mesta. Žiaci a obyvatelia mesta mohli prispieť dobrovoľným príspevkom, za ktorý ako poďakovanie dostali nálepku, ktorá znázorňovala modrý gombík. V priebehu týchto troch dní sa nám podarilo vyzbierať sumu 163,97€. Ľuďom a žiakom, ktorí prispeli na túto zbierku, by sme chceli v mene Unicefu i všetkých detí, ktorým bude pomoc poskytnutá poďakovať.
Vaša medailistka Ivana Judiaková


ROZLÚČKA SO ŠTVRTÁČKAMI
27.5.2016


    “Tak rýchlo prišiel koniec náhle, bez zvonenia. Čosi sme si chceli povedať, nuž
prišiel ten čas, čas snenia. Úchytkom ruky podáme si. Úchytkom slzy zotrieme si. Nie, nech nikto nevie, ako bolí lúčenie.“
    Slzy, spomienky, lavica, v ktorej sedeli každý deň, prach od kriedy, vŕzgajúca podlaha. Na všetko krásne, ale aj bolestivé si naše štvrtáčky môžu len zaspomínať. Zážitky plné smiechu, vtipné príhody s profesormi či pánom školníkom. Nastal čas, keď sme sa s nimi museli rozlúčiť. Pre nikoho z nás to nebolo ľahké. Veď ku komu ak nie k nim pôjdeme pre radu, pred kým ak nie pred nimi budeme mať rešpekt? Ten čas nadišiel presne 27.5.2016 po tretej vyučovacej hodine.
    Celá škola nastúpená pred vchodom školy čakala iba na príchod tých najdôležitejších. Maturantiek! Ako postupne schádzali dole schodmi, my všetci sme na nich mohli oči nechať. Už to neboli strapaté, ešte napoly spiace dievčatá, ako si ich všetci pamätáme. Boli to ozajstné dámy, ktoré odchádzali na svoju životnú cestu. Potleskom im každý prejavil svoju úctu a hlavne vďaku za každú ich pomoc. Po dojímavom nástupe nasledovala študentská hymna Gaudeamus. Súzvuk mohutných hlasov troch tried bol tak očarujúci, že nám z toho naskakovali zimomriavky. Po príhovore pána riaditeľa nasledovalo odmeňovanie žiačok triednymi učiteľkami za činnosť na škole i mimo nej počas celých štyroch rokov, ktoré tu pôsobili.
    Po všetkých oficialitách nasledoval krátky program, ktorým sa chceli štvrtáčky rozlúčiť. Rozlúčka bola ukončená povestným kopancom pre šťastie, podarovaním malého talizmanu a prechodom cez bránu do života. Triedne pani profesorky však s našimi dievčatami nekráčali ďalej, ostali pred bránou a so slzami v očiach im len zamávali. Tak teda milé naše štvrtáčky, dovoľte, aby som vám ešte raz zaželala do budúceho života všetko najlepšie a najkrajšie. S láskou a úsmevom na nás spomínajte! Veď až pri lúčení spoznáme, akí sú nám drahí tí, s ktorými sa lúčime.
    Petra Boháčiková, medialistka ŽŠR
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839


MINIFUTBAL UŽ AJ NA NAŠEJ ŠKOLE
19.5.2016


    Keď hlavný rozhodca Ing. Milan Náther schválil hraciu plochu multifunkčného
ihriska základnej školy za spôsobilú, mohol sa začať prvý ročník turnaja v minifutbale študentiek PaSA Turčianske Teplice. V tejto, pre dievčatá netradičnej športovej hre, o titul bojovali štyri družstvá. Všetky hráčky ukázali maximum bojovnosti, športového umenia a futbalovej razancie, ale víťaz mohol byť len jeden. Tým sa po konečnom zúčtovaní stalo družstvo dievčat v zložení: Nika Janetková, Veronika Dobierková, Paula Mojtová, Júlia Sudorová, Dominika Lašová, Mária Macková a Tamara Kubalová. Najlepšou hráčkou bola vyhodnotená Nika Janetková, najlepšou strelkyňou Veronika Dobierková a najlepšou brankárkou Dominika Lašová. Ale pochvalu si zaslúžia všetky dievčatá za bojovné srdce a fair play. Chuť a nasadenie s akým hrali sú odmenou a zároveň prísľubom pre organizátorov ďalších ročníkov.
01234567


NEVŠEDNÝ DEŇ V MŠ ŠKOLSKÁ
18.5.2016


    Dňa 18.5.2016 deti MŠ v spolupráci so žiačkami III.D triedy vytvorili záhradnú
galériu z prírodného materiálu. Vyrábať sa začalo už po príchode deti do MŠ. Deti tvorili rôzne výrobky, plošné i priestorové. Každé dieťa sa zapojilo a vznikli krásne výtvory, ktoré neskôr boli umiestnené do priestoru v záhrade MŠ. V záhrade tak vznikla galéria detských prác, ktoré si rodičia, starí rodičia i tepličania poobede mohli prísť pozrieť.
    Andrea Šikyňová III.D
0123456789101112131415161718192021222324


SVIATKY JARI A VEĽKÁ NOC V MŠ HORNÉ RAKOVCE - 23.3.2016


    Pani učiteľky v Materskej škole Horné Rakovce nás poprosili, či by sme pre deti
neurobili program na Veľkú noc. Za pomoci našej skvelej pani profesorky triednej Ľubky Tumovej, ktorá vytvorila scenár a požičala nám kroje, sme to hravo zvládli. V programe sme deťom ukázali zvyky a tradície, ktoré sa už roky zachovávajú na Slovensku. Chlapci sa naučili ako vykúpať a vyšibať dievčatá, aby boli po celý rok krásne a zdravé. Dievčatá sa dozvedeli, že chlapcom musia dať za šibačku poriadnu odmenu - čokoládové vajíčko a farebnú stužku na korbáč. S deťmi sme si spoločne zaspievali a zatancovali.
    Program sa im veľmi páčil a nás odmenili vrelým potleskom. Nakoniec sme si urobili pekné fotografie. Všetci sme si tento deň veľmi užili a dúfame, že sa deti od nás niečo nové naučili.
    Kristína Kostelanská III.A
01234567891011121314151617


DAROVANIE KRVI
4.5.2016


    Dňa 4.5.2016 sa na mašej škole uskutočnilo darovanie krvi. Zúčastnili
sa ho študenti 3. a 4. ročníka a pedagogickí zamestnanci. Podmnienkou darovania krvi je vek 18 rokov a dobrý zdravotný stav.
    Odberu krvi sa zúčastnilo 32 darcov, 7 darcov nespĺňalo zdravotné kritéria, celkový počet darcov bolo teda 25. Akcie sa zúčastnilo 17 štvrtákov. 14 tretiačok a 1 pedagogický zamestnanec školy. Z 25 darcov bolo 18 prvodarcov.
    Odber uskutočnila pojazdná hematologicko-transfúzna stanica Martin. Počas odberu sa nevyskytli žiadne závažné problémy.
    Všetkým darcom ďakujem a verím, že sa s nimi, ale aj s novými darcami stretneme pri opätovnom darovaní krvi.
    RNDr. Marietta Pišková
012345678910111213141516

chcem čítať ďalšie aktuality ...

       PLÁNOVANÉ AKCIE

JÚN 2016
30.05.-- KURZ POHYBOVÝCH AKTIVÍT
-03.06.  V PRÍRODE II.A, II.D
- ODBORNÁ PRAX 3. ROČ.
03.06.- Beseda-očkovanie, význam
  očkovania, výber ž. 2. roč.
06.-10.06.- MATURITNÉ SKÚŠKY
- ODBORNÁ PRAX 1.-3. ROČ.
09.06.- SÚŤAŽ „MLADÝ SLOVÁK“
- KRAJSKÉ KOLO, Žilina
12.06.- Dnes tovariš, zajtra majster
- Martin
15.-16.06.- „PEDAGOGICKÉ HRY 2016“
- Levice, výber ž.
20.-24.06.- KURZ POHYBOVÝCH AKTIVÍT
  V PRÍRODE II.B, II.C
22.06.- PRIJÍMACIE SKÚŠKY – POMATURITNÉ
  ŠTÚDIUM
22.06.- Účelové cvičenie
- 1.-3. roč.
27.06.- PEDAGOGICKÁ RADA
- koncoročná klasifikácia
- 13.30 hod.
28.-29.06.- Odovzdávanie učebníc, čistenie
  tried a šatňových skriniek
30.06.- UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA,
- ODOVZDÁVANIE VYSVEDČENÍ
- 9.00 hod, pred budovou školy
priebežne- Osvienčim - exkurzia

APRÍL 2016
04.-08.04.- Matematická olympiáda Pangea
- výber 1.-3. ročník
05.04.- Krajské kolo SOČ
- SŠ Kysucké N. MESTO
06.04.- Historický šerm
- 1.-3. ročník
08.04.- RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
- 14:00 hod.
09.04.- Vansovej Lomnička
- regionálne kolo
12.04.- Beseda-Významné ženské
  osobnosti našej histórie...
- II.B, 4.-5.VH
13.04.- Mladý Slovák
- školské kolo
13.04.- Biblická olympiáda
- Krajské (diecézne) kolo
15.04.- Deň narcisov
- výber 1. a 2.roč.
13.04.- Počítaj, hľadaj a spájaj
- celoškolská súťaž
18.-22.04.- PČOZ MS
18.-22.04.- ODBORNÁ PRAX 1.-3. roč.
25.04.- Pedagogická rada
- 3/4-ročná klasifikácia
priebežne- Osvienčim - exkurzia
- II.CD
priebežne- Národná knižnica v MT - exkurzia
- 4.ročník
priebežne- Beh zdravia
priebežne- Florbalový turnaj
priebežne- Deň Zeme

MAREC 2016
10.03.- Biblická olympiáda
- dekanátne – okresné kolo
11.03.- Školské kolo SOČ
15.03.- EČ a PFIČ MS zo SJL
16.03.- EČ a PFIČ MS z CUJ
18.03.- Okresné kolo SOČ
- SPŠ Martin
18.03.- Hviezdoslavov Kubín
- regionálne kolo
21.03.- Matematický klokan
22.03.- Slovenské kolo filozofickej
  olympiády FF Katolíckej
  univerzity v Ružomberku
- N. Čupcová IV.B
22.03.- Exkurzia – Národná
  knižnica v MT
24.03.-29.03.- Veľkonočné prázdniny
30.03.- Prijímacie skúšky

FEBRUÁR 2016
01.02.- Polročné prázdniny
03.02.- Majstrovstvá žiakov SŠ v zjazdovom
  lyžovaní
- Kubínska Hoľa
04.02.- Krajské kolo OĽP
- Žilina
08.02.- MS v mimoriadnom skúšobnom
  období
- 8:00 hod.
09.02.- Fašiangový sprievod
- I.C
09.02.- Beseda s ombudsmanom
- 5.-7.VH, výber žiakov
10.02.- Krajské kolo Olympiády v ANJ
- Čadca
10.02.- "SMELÝ ZAJKO"-recitačná súťaž
- PaSA Levice
15.-26.02.- Odborná prax 4.ročník
15.02.- Recitačné súťaže
- HK, VL a ŠP
- výber žiakov 1.-4. ročníka
23.02.- Generálna skúška E-maturity 2016
  zo SJL
23.02.- Výročie I.Ž.Laskomerského
- KD Turč.Teplice
23.02.- Beseda-"Nebuď ďalšou obeťou"
- 3.-4.VH, 3.roč.
25.02.- Súťaž v behu po schodoch
29.02.- JARNÉ PRÁZDNINY

JANUÁR 2016
23.12.-07.01.- VIANOČNÉ PRÁZDNINY
25.01.- PEDAGOGICKÁ RADA
- 13:00
26.01.- OLYMPIÁDA ZO SJL
- krajské kolo
27.01.- BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

DECEMBER 2015
01.12.- Expert 2015
- výber žiakov 1.-4. roč.
02.12.- Osvienčim - exkurzia
- II.B
04.12.- 50 spôsobov fair play na Gymze
- súťaž, Gymnázium Žilina
07.12.- OSLAVA 145. VÝROČIA ZALOŽENIA
  ŠKOLY
- 09:30, KD T.T.
08.12.- Workschopy – Téma:
  domáce násilie,
  zdravý a nezdravý vzťah,
  mýty a fakty o násilí
- II.ABCD
09.12.- OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU
- školské kolo
09.12.- Osvienčim - exkurzia
- II.A
17.12.- Dejepis naživo
- 1. a 2. roč.
22.12.- Vianočné trhy
22.12.- Vianočný punč
22.12.- Tvorivé dielne s tematikou Vianoc
22.12.- Vianočný volejbalový turnaj
priebežne- Mikulášsky a vianočný program
  pre deti cvičných zariadení
- 3.-4. roč.

NOVEMBER 2015
03.11.- Mozart: Čarovná flauta – SND, BA
  Bibiana - výstava
- III.A,B,C,D
06.11.- Divadelné predstavenie
- KD T.T., 1.-2.roč.
09.11.- PRACOVNÁ PORADA
- 14:45
09.-13.11.- Týždenný intenzívny kurz
  konverzačnej angličtiny
- výber žiakov 3.-4. roč.
10.11.- OLYMPIÁDA ZO SJL
- výber žiakov 1.-4. roč.
- 08:00-12:30
11.11.- Študentská kvapka krvi
- výber žiakov 3.-4. roč.
13.11.- DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
- 13:30 - 17:30
14.11.- RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
- 9:00, KD T.T.
19.11.- ROČNÍKOVÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
23.11.- Výlet za odmenu
- Incheba, BA
24.11.- NAVRHNI LOGO ŠKOLY
- celoškolská sútaž API
- výber žiakov 2.-4. roč.
priebežne- OZ Žena v tiesni -
  téma: Násilie páchané na ženách
priebežne- Medzinárodný Deň knižníc –
  beseda s pracovníkmi
  Turč. knižnice z MT
- výber žiakov 1.-4. roč.
priebežne- Červené stužky

OKTÓBER 2015
06.-08.10.- KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA
  A ZDRAVIA
- III.C, III.D
06.10.- Protidrogový koncert
   „Trinásta komnata“
- KD, 8.00 hod.
06.10.- KRAJSKÉ KOLO CEZPOĽNÉHO
  BEHU ŽIAČOK SŠ
- L. Mikuláš
12.-16.10.- Týždenný intenzívny kurz
  konverzačnej angličtiny
- výber žiakov 3.-4. roč.
13.10.- Divadelné predstavenie - Žilina
- výber žiakov 3.-4. roč.
22.10.- RADA ŠKOLY
- 16.00 hod., MZ
26.10.- AKO POZNÁM SVOJU ŠKOLU -
  SÚŤAŽ O HISTÓRII PASA
- výber žiakov 1.-4. roč.
26.10.- SÁROVA BYSTRICA –
  MODERÁTORSKÁ SÚŤAŽ V MT
- výber žiakov 1.-4. roč.
30.10.- POCTA MIKULÁŠOVI GALANDOVI –
  LITERÁRNA SÚŤAŽ
29.-30.10.- JESENNÉ PRÁZDNINY
priebežne- DEŇ BEHU PRE VŠETKÝCH
- žiaci 1.-4. roč., kúpeľný park
priebežne- Medzinárodný Deň knižníc –
  beseda s pracovníkmi
  Turč. knižnice z MT
- výber žiakov 1.-4. roč.

SEPTEMBER 2015
02.09.- Otvorenie školského roka
03.-04.09.- Riaditeľské voľno
07.09.- Triednické práce
10.09.- Tanec spája, umenie zbližuje
- výber žiakov 2.-3. roč.
14.09.- ÚSTNA MATURITNÁ SKÚŠKA
  v mimoriadnom skúšobnom období
15.09.- ŠTÁTNY SVIATOK
17.09.- Deň nezábudiek
- výber žiakov 4.roč.
18.09.- Beseda – Trestno-právna
  zodpovednosť
- 1. roč., 8:50-10:30 hod.
25.09.- Biela pastelka
- výber žiakov 2. roč.
30.09.- Beseda – Drogová závislosť
- 1. roč., 8:50-10:30 hod.
priebežne- Súťaž o najkrajšiu bábku
- 1.-3. roč.                                                                       
                     NAŠA ŠKOLA
         oslavuje 145. výročie založenia


SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA
7.12.2015


    Dňa 7.12.2015 nastal na našej škole slávnostný deň, kedy sme oslávili 145. výročie založenia našj školy. Žiaci školy pod vedením svojich učiteľov pripravili slávnostnú akadémiu, na ktorej sme privítali mnoho vzácnych hostí.
012345678910111213141516171819202122232425262728293031                                   
                     FS a ĽH PRAMEŇ
                KO MUSICA VETUSTA
         oslavujú 15. výročie založenia

Pramen


MusiacaVetustaHistória FS a ĽH Prameň a KO Musica Vetusta
Abecedný zoznam členov FS Prameň
Abecedný zoznam členov KO Musica Vetusta

               CD KRÁSA Z PRAMEŇA
CDPramen CD
Nahrávanie CD Krása z Prameňa - spomienky

CD
                                                                           ŽIVOT NA ŠKOLE OČAMI KAMERY

HNN PMS_15


1.maj Rozlucka_15


1.maj Modry gombik


Europa Pramen_CD


Zabaky


     PREDVIANOČNÝ ČAS NA ŠKOLE

Mikulas Vianoce_15


Vianoce_15 Vianoce_15Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice